Login
Get your free website from Spanglefish

 

 

Dyluniwyd y wefan hon i fod mor hygyrch â phosibl ac mae'n cynnwys dogfennau o Ebrill 2021 ymlaen. Mae cofnodion a dogfennau cyn y dyddiad hwn ar gael gan y Clerc ar gais.

Gallwch ddefnyddio’r opsiynau sydd yn y ddewislen ar yr ochr chwith i ddarganfod mwy.

Gobeithiwn y dewch o hyd i'r wybodaeth yr ydych yn chwilio amdani, ac os nad ydych wedi llwyddo i wneud hynny, cysylltwch â'r Clerc a fydd yn eich cynorthwyo ym mha bynnag ffordd y gall. Hefyd, os gwelwch unrhyw wallau neu hepgoriadau, rhowch wybod i ni a byddwn yn ceisio eu cywiro cyn gynted â phosibl.

*******************************************

This website is designed to be as accessible as possible and contains documents from April 2021 onwards. Records and documents prior to this date are available from the Clerk on request.

You can use the menu options on the left hand side to find out more.

We hope you find the information you are looking for; if not, please contact the Clerk who will assist in whatever way he can. Also, if you see any errors or omissions please let us know and we will endeavour to rectify them as soon as possible.

 

 

 

sitemap | cookie policy | privacy policy | accessibility statement